Draudze "Dieva Derība"

Baznīca

Draudze „Dieva Derība” ir kristiešu biedrība, kurā visi tic Dievam, studē Bībeli un mācās dzīvot pilnībā ievērojot Dieva Vārdu.

Jēzus Kristus ir teicis: „Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu un mācieties no manis, jo Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs, tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs nespiež, un mana nasta viegla” (Mat. ev. 11:28-29).

Mēs ticam, ka grēku cilvēka dzīvē nevar uzskatīt par kaut ko pilnīgi dabīgu, bet gan tieši otrādi – tas ir kaitīgs un postoši ļauns. Tieši grēks noved cilvēku pie visām viņa problēmām, grūtībām un zaudējumiem. Grēka dēļ visiem kļūst slikti, grēks atnes daudz ciešanu, posta un likstu.

„Dievs cilvēku ir radījis taisnīgu, bet viņi paši ieslīgst daudzējādā neattaisnojamā gudrošanā” (Sal.  māc.7:29).

Mēs kā Baznīca ticam, ka katram cilvēkam ir pienācis laiks nožēlot grēkus un griezties pie Dieva, lai nomainītu savus netaisnos ceļus uz taisnprātīgajiem Dieva ceļiem. Dievs taču ir atvēris mums ceļu uz pestīšanu no visiem grēkiem un lāstiem – Viņš atsūtīja uz zemi savu Dēlu Jēzu Kristu.

„Saki tiem: tik tiešām, ka Es dzīvoju, saka Dievs Tas Kungs, man nav prieka par bezdievja nāvi, bet gan par to, ka bezdievis atgriežas no sava ļaunā ceļa un dzīvo. Atgriezieties, jel atgriezieties no saviem ļauniem ceļiem! Kāpēc tu gribi mirt, Israēla nams?” (Ecēh. 33:11).

Mēs kā baznīca šajā faktā saredzam savu galveno misiju – pastāstīt cilvēkiem par šo apbrīnojami brīnišķo iespēju pieņemt dāvanā grēku piedošanu un mūžīgo pestīšanu no visiem grēkiem. Visi, kas noticēs un pieņems šo velti, noteikti nonāks Dieva Valstībā. Cilvēks pats lemj savu likteni.

”Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un top kristīts, tas taps svēts, bet kas netic, tas taps pazudināts” (Mark. 16:15-16) – tas ir uzdevums, ko  Dievs Tas Kungs novēlēja izpildīt Savai Baznīcai. Tādēļ arī mēs kā baznīca cenšamies šo novēlējumu īstenot. 

Draudzes „Dieva Derība” galvenie mērķi:

– dalīties ar mūsu reģiona iedzīvotājiem par Jēzus Kristus nesto evaņģēlija vēsti;

– kļūt par to vietu, kur jebkurš cilvēks varēs iegūt ticību un Dieva mierinājumu;

– studējot Dieva Vārdu atklāt tos bībeles principus, kuri kļūs par uzmundrinājumu un palīdzību mūsu ikdienas dzīvē;

– kļūt par īstu garīgo ģimeni tiem cilvēkiem, kuri nāk uz mūsu draudzi, lai viņi spētu izjust aptverošo uzmanību, rūpes un mīlestību;

– palīdzēt draudzes apmeklētājiem atklāt un attīstīt savus talantus, lai izmantotu tos tālākai kalpošanai cilvēkiem;

– veicot labus darbus un nodarbojoties ar žēlsirdību un labdarību, kļūt par svētību savai pilsētai un reģionam.

Atnāc uz draudzi „Dieva Derība”, un, esam pārliecināti, tava dzīve izmainīsies uz labo pusi, jo Dievs tevi svētīs tāpat, kā Viņš jau ir svētījis simtiem miljonu pašlaik uz Zemes dzīvojošu cilvēku, kuri ir izvēlējušies piedošanas un pestīšanas ceļu, kā arī dzīvi kopā ar Dievu.