Vislielākā Mīlestība
01.10.2015г.

Vislielākā Mīlestība

Gribētos mazliet parunāt par vissvētāko un vistīrāko, kas ir atrodams plašajā Visumā – par mīlestību. Bet precīzāk, par Dieva mīlestību pret cilvēkiem. Ieskatīsimies Svētajos Rakstos un palūkosimies, kāda tad ir tā Debesu Tēva mīlestība pret cilvēkiem.

Dažādiem cilvēkiem ir dažādi uzskati par Dievu. Viena no Dieva brīnumainākajām īpašībām ir mīlestība. Bībelē tā arī ir teikts, ka “Dievs ir mīlestība” (1. Jāņa 4:8).

Mīlestība ir tā īpašība, kas nepieciešama jebkuram cilvēkam uz zemes. Mēs visi gribam būt mīlēti. Pateicoties mīlestībai, mums gribas dzīvot; mīlestība mūs dziedina un dod spēkus. Un tieši pretēji,– par pašu aizvainojošāko īpašību cilvēku dzīvē ir uzskatāma atstumšana, kas sirdīs rada visdziļākās rētas, līdz ar ko cilvēki kļūst noslēgti, nelaipni, skarbi. Un visa pasaule kļūst vēl skarbāka tieši mīlestības deficīta dēļ. Mīlestības deficīts ir novērojams visur: Starp precētiem cilvēkiem, starp vecākiem un bērniem, starp dažādu nacionalitāšu pārstāvjiem, un pat starp dažādām baznīcām!

Šodien visā pasaulē tiek apspriesta globālās sasilšanas problēma. Bet cilvēku siržu līmenī daudz aktuālāka ir globālās sasalšanas problēma. Aizvainojumi, reliģioza neiecietība, egoisms, skopums, mantkārība, vienaldzība – lūk, tās ledus šķēpeles, kas, spēcīgi iecērtoties cilvēku sirdīs, dara tās nocietinātas un ledus aukstas. Daudzi no mums bērnībā ir lasījuši Andersena pasaku „Sniega karaliene”, mēs tad pārdzīvojām par Kaiju un Gerdu, par viņu attiecībām. Bet pienāca laiks, kad mēs izaugām un tapām pieauguši, un tad mēs dzīves realitātē sadūrāmies ar tām „ledus” šķēpelēm, kas „sasaldē” cilvēku sirdis.

Pasaulei ir nepieciešama tā mīlestība, kas izkausēs šo ledu sirdīs. Un tāda mīlestība ir tikai Dievam. Šī mīlestība ir spējīga izkausēt pašu cietāko ledu un cilvēku sirdis padarīt par spējīgām mīlēt un piedot, lai cilvēki varētu būt krietni viens pret otru, līdzcietīgi un bāgāti savā labvēlībā. Šī mīlestība savieno izirušas ģimenes, atjauno nozaudētās attiecības starp vecākiem un bērniem un pat ienaidniekus dara par draugiem. Un pats galvenais un interesantākais ir tas, ka šī mīlestība mums jau ir atsūtīta!

No kurienes tad mēs uzzinām, ka Dievs mūs mīl? Atbilde uz šo jautājumu ir atrodama Bībelē, Jāņa evaņģēlijā 3:16 ir rakstīts: „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis Savu Vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas tic uz Viņu, nepazustu,bet dabūtu mūžīgo dzīvību”.

Dievs zināja, ka cilvēks nekad nespēs atbrīvoties no grēka varas, ka cilvēks ir nolemts mūžīgai nāvei un nosodījumam par grēcīgu dzīvi. Visa Viņa mīlestības pievilcība ir ietverta tajā faktā, ka Dievs mūs iemīlēja jau tad, kad mēs vēl bijām grēcīgi, kad mēs, iespējams, bijām pārliecināti, ka Dieva nav (un visiem par to stāstījām), kad mēs pārkāpām visus Dieva baušļus, dzenājām ticīgos utt. Kāds var teikt: „Vai tad var mīlēt noziedznieku?” Dievs iemīlēja cilvēkus, neskatoties uz to, ka tie bija Viņa likumu pārkāpēji. Bībelē šajā sakarībā ir teikts:„Jo Kristus par mums bezdievīgajiem ir miris tanī laikā, kad vēl bijām nespēcīgi. Neviens tik lēti nemirs par kādu taisno. Par to, kas labs, jau drīzāk kāds ir gatavs mirt. Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris,kad vēl bijām grēcinieki” (Rom. 5:6-8).

Viņš dāvāja savu mīlestību pret mums, cilvēkiem. Mūsu dēļ Viņš atdeva pašu dārgāko, kas Viņam bija – Savu Dēlu, jo tikai šādu ceļu ejot bija iespējams pestīt mūs no grēka važām, no tiesas un mokām.

Vienīgais, kas tagad jāizdara cilvēkam, ir jāpieņem Dieva mīlestība, ir jāpieņem Jēzus Kristus upuris,un jāiegūst mūžīgā pestīšana.

Tāpat apbrīnojama ir Dieva lielā pacietība pret mums. Ap 2000 gadiem ir pagājis no tā laika, kad Jēzus atnāca uz šo zemi, nomira uz Golgātas Krusta un trešajā dienā augšāmcēlās. Un līdz šai dienai vēl nav pienācis laiks otrajai Kristus atnākšanai, kad visi grēcinieki tiks notiesāti uz mūžīgām mokām, bet pestītie nokļūs Viņa Valstībā. Dievs turpina gaidīt, kad cilvēki atbildēs uz Viņa mīlestību un iegūs mūžīgo pestīšanu:

„...kur paliek Viņa apsolītā atnākšana? Tas Kungs nevilcinās savā apsolījuma pildīšanā, kā dažiem šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās” (2. Pēt. 3:4,9).

Tā patiesi ir apbrīnojama mīlestība. Cilvēki Viņam netic, bet Viņš tos mīl. Tie pārkāpj Viņa baušļus, bet Viņš turpina tos mīlēt. Tie neatzīst Viņa mīlestību, bet tā joprojām pret viņiem ir. Ja ir iespēja pieņemt šādu mīlestību, tad varam būt pārliecināti, ka tā cilvēku sirdīs patiešām izkausēs jebkādus ledus blāķus.

Dieva mīlestība gaida arī Jūs, dārgais lasītāj. Par pierādījumu Viņa mīlestībai kalpo Golgātas Krusts. Vēl viens pierādījums ir Viņa lielā pacietība pret Jums.

Lūk, Jēzus vārdi, kurus Viņš saka tieši Jums: „Redzi, es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un duevis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar mani” (Atkl. 3-20).

Dievs mīl Jūs. neatraidiet Viņa mīlestību un, kamēr vēl ir dota iespēja, kļūstiet par Viņa bērnu uz mūžīgiem laikiem. Lai iegūtu pestīšanu, tieši tagad varat nolasīt balsī šo lūgšanu:

„Dārgais Debesu Tēvs! Pateicos Tev par Tavu mīlestību un žēlsirdību pret mani, grēcīgo. Es ticu, ka Jēzus Kristus ir Tavs Dēls. Viņš nomira par maniem grēkiem, tika apglabāts, un trešajā dienā augšāmcēlās. Es apjēdzu savu vainu Tavā priekšā un lūdzu, piedod visus manus grēkus un attīri mani no tiem. Es atsakos no grēcīgās dzīves un no sātana varas. Par savu Kungu un Pestītāju atzīstu tikai Jēzu Kristu. Dievs Tas Kungs, es visu savu dzīvi veltu Tev, es darīšu tikai labus darbus un pildīšu Tavu gribu. Iemāci mani iet Tavus ceļus, stingri ievērojot Tavu Vārdu. Pateicos Tev par pestīšanu, visu grēku piedošanu un jaunu dzīvi Jēzū kristū. Jēzus Vārdā lūdzu Tevi. Āmen!”

Ja ar šīs lūgšanas palīdzību Jūs lūdzāt Dievu, tad varat būt pārliecināti, ka Viņš Jūs sadzirdēja!

Lai Dievs Jūs svētī!

Mācītājs Stanislavs Zlobins.

(0)Atstāt savējo komentāru